Trại Phí

Đóng tiền Trại

 • 0-6 tuổi miễn phí
 • 7-12 tuổi trở lên(Tham dự hết kỳ trại) = 35,00Euro
 • 13 tuổi trở lên (Tham dự hết kỳ trại) = 70,00 Euro
 • Người đăng ký muộn = Nguoi lon 90,00 Euro / Trẻ em = 45,00Euro
 • Tham dự theo ngày = 1 ngày là 25,00 Euro người lớn, 15,00 Euro cho trẻ em
 • mớii: Tham dự theo ngày = 1 ngày là 15,00 Euro người lớn, 7,50 Euro cho trẻ em

Đóng tiền Ngủ ở TRAH / Ngoại ô

(Những người Phuc vụ ở trong Danh Sách)

a. 7-12 tuổi trở lên (Tham dự hết kỳ trại) = 10,00Euro
b. 13 tuổi trở lên (Tham dự hết kỳ trại ) = 20,00Euro

Cho nhửng người có tên trong Danh Sách cho Mühlenhotel
Chú ý: Chỉ những người có tên trên Danh sách cho Mühlenhotel chuyển tiền thôi
Chuyển tiền khách sạn vào Tài Khoản ngân hàng

 1. 45,00 €/ 1 đêm /1 phòng
 2. 2 người lớn và 2 trẻ em (đến 10 tuổi)

Hạn chót chuyển tiền! (chú ý, ko phải hạn chót ghi danh)

 1.  Trại phí đến ngày 17.07.2023
 2. Tiền Hotelmühlen đến ngày 24.07.2023

Phí tổn Hủy đăng ký Trai He 2023

 1. –  Đến ngày 20.07. thông báo không đi Trại, thi sẽ nhận lại 75 %
 2. –  Đến ngày 24.07. thông báo không đi Trại, thi sẽ nhận lại 50 %
 3. –  Đến ngày 26.07. thông báo không đi Trại, thi sẽ nhận lại 25 %
 4. –  Sau ngày 27.07. thi sẽ KHÔNG nhận lại tiền Địa chThông báo: lethienha@vntg.org“lesykhoe@vntg.org+ NC.HT đia phương

Phí tổn Hủy đăng ký Hotelmühlen

 1. Tiền đã trả cho Hotelmühlen sẽ không trả lại được!.
 2. Khi Anh chị em đã đăng ký mà sau đó không muốn nhận phòng Hotelmühlen thì phải có trách nhiệm tự tìm ngườii khác thay thế hoac báo lại cho Thiên Hà biết, để Thiên Hà hỏi các Hội Thánh khác. Sau khi tìm được ngườii thay thế, thì sẽ chuyển tiền lại cho ACE!

Kontogebühren (Phí tài khoản)

Nếu ai chuyển tiền sai (vi du: nhiều quá…) và muốn được chuyển tiền lại, thi sẽ trừ 2,00 Euro Phí ngân hàng.

Chuyển tiền phí Trại

Tên nhà Bank: Saalesparkasse
Hoi Thánh Tin Lành Viet Nam Truyen Giáo
Ev. Vietnam Mission e.V. – www.vntg.org Otto-Stomps-Str. 91, 06116 Halle (Saale)
Tên Tài Khoản: ev.Vietnam Mission e.V.
IBAN: DE 57 8005 3762 1894 1213 13
BIC: NOLADE 21 HAL


Phần nội dung chuyển tiền cho Trai cần ghi:
Tên Hội Thánh + Họ và Tên đầy đủ của người Ghi danh, Trại phí và người đi cùng
(ví dụ: HT Berlin; Nguyen van Dung 70, Le Thu Ha 70, Nguyen Ngoc Son 35…)


Phần nội dung chuyển tiền cho Hotel Mühlen cần ghi:
Tên Hội Thánh + Họ và Tên đầy đủ của người ghi danh ngủ + số phòng theo Danh
sách
(ví dụ: HT Berlin; Bui van Dung, Phong so 5)
➔ Chú ý: không chuyển tiền trước khi nhận Danh sách phân chia khách sạn

Trại Phục Hè tại Âu Châu, Halle

GHI DANH

Anh chị êm có thể ghi danh, bắm đường link ở dưới đây