Chương Trình

01.08.02.08.03.08.04.08.05.08.06.08.
07:00 Cầu Nguyện07:00 Cầu Nguyện07:00 Cầu Nguyện07:00 Cầu Nguyện07:00 Cầu Nguyện
08:00 Ăn Sáng08:00 Ăn Sáng08:00 Ăn Sáng08:00 Ăn Sáng08:00 Ăn Sáng
09:30 Thờ Phượng09:30 Thờ Phượng09:30 Thờ Phượng09:30 Thờ Phượng09:30 Thờ Phượng
12:00 Ăn Trưa12:00 Ăn Trưa12:00 Ăn Trưa12:00 Ăn Trưa12:00 Ăn Trưa
Ghi Danh15:00 Hội Thảo15:00 Cầu Nguyện BTTL15:00
Tôn Vinh Làm Chứng
15:00 Thẻ ThaoChia tay
18:00 Ăn Chiều18:00 Ăn Chiều18:00 Ăn Chiều18:00 Ăn Chiều18:00 Ăn Chiều
20:00 Thờ Phượng 19:30 Thờ Phượng19:30 Thờ Phượng19:30 Thờ Phượng19:30 Thờ Phượng